Kontakt:

www.wystawpsa.pl | www.dogshows.pl

Tiperera sp. z o.o.
ul. Zabłocie 20/22
30-701 Kraków

e-mail info@wystawpsa.pl (preferowany sposób kontaktu)
tel. +48 514 629 810 (poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 10:00-13:00)
 

REGULAMIN SERWISU WYSTAWPSA.PL / DOGSHOWS.PL

I. Warunki ogólne:
Przyjmowanie zgłoszeń i opłat na wystawy psów organizowane przez  Związek Kynologiczny w Polsce za pomocą strony internetowej o adresach wystawpsa.pl oraz dogshows.pl  prowadzone jest przez Tiperera sp. z o.o., ul. Zabłocie 20/22, 30-701 Kraków, NIP:  679-31-35-398
zwanego dalej „Serwisem”


II. Przyjmowanie zgłoszeń i ich realizacja:
Zgłoszenie na wystawy psów prowadzone przez Serwis składa się wypełniając formularz zgłoszeniowy znajdujący się w Serwisie. Dokładny opis procesu zgłoszeniowego opisany jest na stronie Jak korzystać z serwisu

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia do realizacji (uzyskanie potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na wystawę oraz umieszczenie danych w katalogu danej wystawy) jest podanie przez zgłaszającego wszystkich wymaganych informacji, które zawarto w formularzach, dodania zgłoszenia do konkretnej wystawy oraz jego opłacenia (w terminie podanym jako data końca przyjmowania zgłoszeń dla konkretnej wystawy).

Wysłanie formularza z danymi osobowymi jest jednoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji zgłoszenia oraz w celach marketingowych przez Serwis oraz odpowiedni oddział Związku Kynologicznego w Polsce.

W przypadku braku możliwości potwierdzenia przez Serwis informacji dotyczących zgłaszającego, zgłaszanych przez niego psów lub zweryfikowania płatności za zgłoszenia, Serwis ma prawo odmówić zrealizowania zgłoszenia.

III. Płatności
Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Zgłaszający uiszcza opłaty za pomocą serwisu Dotpay (pełna i aktualna lista dostępnych kanałów płatności znajduję się na www.dotpay.pl). Uwaga! Przy  wyborze kanałów płatności których księgowanie trwa dłużej (czyli np. zwykły pzrzelew bankowy, wpłata w Żabce, Moje  Rachunki, etc.) liczy się data zaksięgowania płatności na koncie Dotpay.

IV. Reklamacje i zwroty:
Reklamacje prosimy zgłaszać do 14 dni od uiszczenia należności za psa, jednak nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed terminem wystawy. Po terminie danej wystawy, reklamację należy wysyłać drogą pocztową na adres Tiperera sp. z o.o., ul. Zabłocie 20/22, 30-701 Kraków, NIP:  679-31-35-398 lub drogą e-mailową na adres info@wystawpsa.pl. Do reklamacji prosimy dołączyć szczegółowy opis zawierający dokładne dane transakcji (data, kwota, pies/psy, wystawa, właściciel). Reklamacje rozpatrywane są do 7 dni roboczych od przyjęcia jej zgłoszenia. Serwis zwraca zgłaszającemu pełne koszty zgłoszenia po uwzględnieniu reklamacji (uprzednio skonsultowanej z właściwym oddziałem Związku Kynologicznego w Polsce) do 14 dni od pozytywnej decyzji reklamacji przelewem bankowym na rachunek wskazany przez zgłaszającego. W przypadku nieuznania reklamacji za zasadną, Serwis nie zwraca uiszczonej opłaty. 

V. Ochrona danych osobowych:
Serwis gwarantuje ścisłą ochronę danych osobowych przekazywanych przez zgłaszającego i wykorzystanie ich wyłącznie w celu realizacji zgłoszenia (dodania do katalogu wystawy) oraz w celach marketingowych z zachowaniem wymogu bezpieczeństwa danych osobowych określonego w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 53/2004 poz.533 ze zm.). Serwis zapewnia możliwość korekty lub usunięcia wprowadzonych danych osobowych.

VI. Postanowienia końcowe:
Zgłaszający potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz regulaminem wystawy i w pełni akceptuje ich postanowienia. W sprawach nie objętych Regulaminami mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu Cywilnego.


 

Polityka Prywatności serwisów internetowych wystawpsa.pl i dogshows.pl
 
Administrator danych osobowych
Administratorem danych osobowycha gromadzonych za pośrednictwem stron internetowych wystawpsa.pl i dogshows.pl (zwane dalej: Stroną Intenetową) jest spółka pod firmą Tiperera sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Zabłocie 20, 30-701 Kraków, NIP: 6793135398, KRS: 643558 (zwana dalej: Tiperera).
 
Ochrona danych osobowych
Wszelkie dane w tym dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez Administratora z zachowaniem właściwych środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania określone w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwana dalej RODO. Tiperera zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić przetwarzane dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez Tiperera i / lub przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych, przepisów dotyczących przedawnienia roszczeń, w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody – do czasu jej cofnięcia, a w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, do czasu zgłoszenia sprzeciwu.
 
Zakres danych osobowych
Użytkownicy Strony Internetowej nie są zobowiązani do udostępniania danych osobowych, do czasu aż sami nie zdecydują inaczej. Przekazują swoje dane osobowe w sposób dobrowolny, przy czym Administrator zastrzega, że korzystanie z niektórych funkcjonalności Strony Internetowej i świadczenie niektórych usług jest związane z koniecznością podania przez Użytkownika określonych danych osobowych.
Dane wykorzystywana przez Administratora to w szczególności: 
• imię i nazwisko;
• adres zamieszkania;
• adres korespondencyjny;
• adres e -mail;
• numer telefonu;
• dane dotyczące zgłaszanego psa (rasa, nazwa, przydomek, data urodzenia, rodzice, osiągnięte tytuły);
• wszystkie szczegółowe dane są wymienione w  formularzu, znajdującym się na Stronie Internetowej.
 
Cel przetwarzania danych osobowych
Dane osobowe podane przez Użytkowników są zbierane i przetwarzane przez Administratora odpowiednio w celach:
1. zawierania i realizacji umowy uczestnictwa zgłaszanych psów w wystawach psów, na które zgłoszenia są przyjmowane poprzez w/w serwisy internetowe, zgodnie z zasadami Związku Kynologicznego w Polsce;
2. wykonywania czynności zgodnie z treścią udzielonej zgody;
3. wykonywania obowiązku prawnego;
4. przeprowadzania działań promocyjnych oraz przesyłania informacji handlowych dotyczących kolejnych wystaw psów, na które zgłoszenia przyjmowane będą poprzez Stronę Internetową.
 
Zapisanie się do usług oferowanych przez Administratora
Użytkownicy mogą udzielić  zgody na przesyłanie  informacji o akcjach promocyjnych przez Administratora. W tym celu przekazują Administratorowi swoją zgodę. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celach opisanych w punkcie wcześniejszym.
Świadczenie usług drogą elektroniczną polegających na rejestrowaniu konta w systemie Administratora, zarządzanie nim czy dokonywanie zgłoszeń na wystawy psów wymaga wypełnienia formularza, w którym należy podać określone dane osobowe.
 
Udostępnienie oraz przekazywanie danych osobowych
Administrator nie udostępnienia przetwarzanych danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem:
1. stosownego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce, do którego zostaną przekazane wszystkie uzyskane dane osobowe w celu przeprowadzenia wystawy psów i zostaną wykorzystane zgodnie z zasadami Związku Kynologicznego w Polsce;
2. podmiotów, z którymi Tiperera ma zawartą umowę współpracy ("przetwarzający dane") w celu realizacji łączącej z Państwem umowy, w szczególności Tiperera może przekazywać Państwa dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy świadczące usługi obsługi płatności on-line, firmy świadczące usługi informatyczne oraz innym firmom w celu wykonywania działań promocyjnych. Podmioty te będą zobowiązane na mocy zawartych z Tiperera umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez Tiperera;
3. organów nadzorującym, organów władzy i innych osób trzecich, w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.
Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych do państw trzecich.
 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 
Pliki „Cookies”.
„Cookies” to pliki tekstowe przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do przeglądania stron internetowych. „Cookies” używane są w celu personalizacji korzystania z przeglądarki, jak również pozwalają określać sposób korzystania użytkowników ze stron internetowych. Przetrzymują one dane, dzięki którym Administrator jest w stanie zidentyfikować użytkownika. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „Cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji i aktywności (np. dokonanie rezerwacji). Dane osobowe są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Rozróżniamy „Cookies” sesyjne (tymczasowe) oraz stałe. „Cookies” sesyjne przechowywane są na urządzeniu użytkownika do momentu wylogowania ze strony internetowej lub jej wyłączenia. „Cookies”stałe przechowywane są przez zdefiniowany czas. Użytkownik może dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki, aby zablokować automatyczne akceptowanie plików „Cookies” lub uzyskać każdorazową informację o przesłaniu  takiego pliku na urządzenie użytkownika. Informacje o możliwych konfiguracjach „Cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Wprowadzenie ograniczeń dotyczących stosowania plików „Cookies” może wpłynąć na prawidłowe użytkowanie strony internetowej (np. brak możliwości zalogowania się). 
 
Kontakt
W celu realizacji uprawnień określonych w Polityce Prywatności w dowolnej chwili można podejmować kontakt z  Administratorem za pośrednictwem:
•poczty tradycyjnej na adres: Tiperera Sp. z o.o., ul. Zabłocie 20, 30 – 701 Kraków;
•poczty elektronicznej pod adresem:  info@wystawpsa.pl.
 
 
Główna | Wystawy | Kontakt - Polityka prywatności | Jak korzystać z serwisu